The Tri-City Singers - Giants

Giants,
Do die.
The bigger they are,
The harder they fall.
Giants,
They die.
Just walk around
Your Jericho Wall.

Now we
Come in Your Name. ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.