Sido - Die Sekte

Jeah, ihr kennt den Weihnachtssong
Ihr kennt mein Block
Aber kennt ihr meine Band?
Kennt ihr B-Tight, Mesut, Tony D, MOK, Fumse, Bendt und Werd?
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.