Dr. Dre - Fuck Wit Dre Day (And Everybosy's Celebratin')

Yeah, hell yeah, know what I'm sayin, yeah

[Verse One: Dre]
Mista Busta, where the fuck ya at?
Can't scrap a lick, so I know ya got your gat ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.