88-Keys - Stay Up! (Viagra)

Stay Up

What she got is so Niagara
Make a young nigga straight need Viagra
Make a old nigga give keys to Jaguar
Just to keep from all the tease ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.