Burt Bacharach - Movie Medley: Arthur's Theme

Once in your life you will find her
Someone who turns your heart around
And next thing you know
Yor're closing down the town
Wake up and it's still wi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.