Eddie Jefferson - Body & Soul

My heart is sad and lonely
For you I sigh, for you dear only
Why haven't you seen it
I'm all for you body and soul

I spend my days in longing
A...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.