Sheryl Crow - Heartbreaker

Look out [Repeat x3]

Where its at
I know karmas comin' to pay me back
I'm with the sweetest thang that's on the map
I broke her heart in thirty secon...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.