W. Calhoun - Get Use to It

If you try to get wit me
Pull a four on the fifty
Fuck yo monkey ass up like Bobby did Whitney
Trigger fingers get itchy
When niggaz get bitchy
A...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.