This Beautiful Republic - Change the World

I'm finding it hard, hard to take
Mistakes we have made
Ignoring the ones that we hold dear
Out of selfishness

All these things distract our eyes
And...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.