Natalie Renoir - Rockaway Beach

Chewin' at a rhythm on my bubble gum
The sun is out and I want some
It's not hard, not far to reach
We can hitch a ride to Rockaway Beach

Up on ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.