Original Broadway Cast - No Me Diga

Gorgeous
Linda
Tell me something I don't know

Vieja
Sucia
Cabrona
Tell me something I don't know

A little off the top
A little off the sid...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.