Pet Shop Boys - Casanova in Hell

The girl's perfection
Inspires affection
It's queer that here
He can't cast his spell
In her direction
Somewhere near
One senses fear
Casanova ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.