Gregor Meyle - So Leicht

Ich hab' mir mein Leben ganz anders vorgestellt,
Viel größer und viel weiter, als es ist.
Hab' gelernt zu leben in dieser seltsamen Welt,
In der de...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.