Gregor Meyle - Jetzt Kommt Der Tag

Es ist soweit, Du hast die Würfel in der Hand
Nutze die Zeit, Du darfst beweisen was Du kannst

Hör auf Dein Herz, bleib wie Du bist und bleib jetz...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.