Gregor Meyle - Es Ist Zeit

Die Wende zur Leichtigkeit,
Erwischt mich zu Recht
Hab so lange schon davon geträumt,
Ich bau mir mein Haus
Nicht mehr auf Sand und Geröll,
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.