Gregor Meyle - Soll Ich Dich Befreien

Wo willst du hin?
Versuchst du zu fliehen?
Es macht keinen Sinn,
sich zu bemühen.

Die Zeit holt dich ein,
wohin du auch gehst.
Du bist zu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.