Gregor Meyle - Kleines Lied

Ich hab dich gesucht und gefunden, in deiner kleinen Welt,
Warst du ganz verlorn und versunken, du wünschtest dir den held,
Der dich stets beschüt...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.