Gregor Meyle - Niemand

In jeder Sekunde atmest du ein.
Du musst nicht dran denken, es läuft von allein und du lebst
Du lebst, bist du stirbst
Zeit heilt die Wunden und Wasse...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.