Gregor Meyle - Flieg Jetzt los

Keine Angst, Du hast nichts mehr zu verliern'
Der Bumerang kommt nicht zurück zu Dir
Flieg jetzt los, bis hintern' Horizont
Es gibt nichts, was Dic...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.