Gregor Meyle - Irgendwann

Ich zahl meine Rechnungen und lebe
Stets bescheiden und ich freu mich, wenn die Sonne scheint.
Ich bin durchaus motiviert das große Sprungbrett zu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.