Pete Jackson - Rider, Pt. 2

[Chorus]
I done told you boy I'm a soldier boy
I got no choice but to be a rider
I approach you boy with the toaster boy
Get to point blank range ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.