ASP - Hunger

Down in the abyss
Down in a hole an'
Down where I drag all the dreams IÂ've stolen

IÂ'll eat your mind out
IÂ'll eat your sorrow
Just stick it in and...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.