Lil Wayne - Love Me or Hate Me

Thank you,
I've been through it all,
The fills, the falls
I'm like Niagara
But I got right back up like Viagra
I am agriculture,
Swagger so ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.