Flo-rida - Roll

Gon' gamble with it, show me I'm da man (man)
Shake it on da flo', like dice pon' ya hand
Lemme see dat ass roll, roll, roll, roll, roll
They go!
It's...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.