Fler - Clubbanger

Das ist mein Clubbanger, ich bin im Club Banger
Ich mach jetzt Stress, fick' die Party ohne Grund Penner
Das ist mein Clubbanger, wir sind im Club B...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.