Jadon Lavik - Amazing Grace

Amazing Grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost but now I'm found
Was blind but now I see

Oh oh, oh oh, oh, thank God ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.