Jadon Lavik - I Need Thee

I need Thee every hour
Most gracious Lord
No tender voice like Thine
Can peace afford

I need Thee, oh, I need Thee
Every hour I need Thee
Oh, bless m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.