Jodi Benson - I Got Rhythm

I got rhythm,I got music
I got my gal, who can ask for anything more?
I got daisies in green pastures
I got a wicked girl, who could ask for anythi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.