Kristian Stanfill - Beautiful Jesus

Your love o God, displayed for us
As crimson covered over sinless hands
Your majesty for all to see
In raging storms and quiet cloudless days

Be...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.