K.d Lang - Je Fais La Planche

Endlessly blue above me
Endlessly blue beneath
The buoyancy of belief
Je fais la planche
What lies
Beyond the surface
That loses
The profoundly...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.