The Click Five - Summertime

On the boardwalk
Working two shifts
Saving for that diamond ring
Then I'll quit
All the cool kids
Hanging south pier
Guess I'll have it figured out by...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.