Birdman - All the Time

[Chorus]
Nigga I'ma stunt, yeah I'ma shine
Grind all the time with this money on my mind
Gun in my hand, nigga roll extra clips
45 mac elevens all...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.