Rolf Zuckowski - Der Mai, Der Mai, Der Lustige Mai

Der Mai, der Mai, der lustige Mai,
Der kommt herangerauschet
Ich ging in den Busch und brach mir einen Mai,
Faldera, vi-dub-be dub-be dub, der Mai,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.