Bernhard Brink - Irgendwann Vielleicht (Anyone of Us)

I've been letting you down, down
Girl, I know I've been such a fool
Givin' in to temptation
I should've played it cool

The situation got out of ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.