Emilie-Claire Barlow - Pennies from Heaven

Every time it rains, it rains pennies from heaven
Don't you know each cloud contains pennies from heaven?
You'll find your fortune's fallin' all ove...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.