Alain Barrière - Plus Je T'Entends

Plus je t'entends
Plus je te vois
Et plus je t'aime
Plus je t'entends
Plus j'aime entendre ta voix
Tu dis des mots
Encore des mots
Toujours les mêmes
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.