Blackmail - Sad Sauce

I hope it's done
Before I wake up
Try to burn the sun
Your quality is one
Somewhere it's sad
A taste of salt and pepper
Turned you red

But yo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.