Blackmail - The Small Saving Tar Pit

Hair-raising sheik
You're much too late
You've been the temper who's fixing a cause
The peak of the day
Is waiting for your packed up slave
Come ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.