Hurricane Chris - Bang

[Hook: x10]
Bang bang bang bang

[Verse 1:]
Watch me jump right out of my J's
Soon I kick the can already the haters start to hate
All eyes on me caus...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.