Graham Colton - You Find a Way

I'm writing you
For the hundredth time
'Cause ninety-nine, you threw away

In my mind
A thousand times
I've said everything I wanna say
Yea, I'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.