Brian Mcknight - Angels We Have Heard on High

Angels we have heard on high
Sweetly singing o'er the plains
And the mountains in reply
Echoing their joyous strains.

Gloria in excelsis Deo
Gloria i...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.