Fall Out Boy - You're Crashing But You're No Wave

The D.A. is dressed to the nines
In the mirror he practices all his lines
To his closing argument twelve hearts beat in favor
I'm guessing that he ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.