Eminem - Stimulate

Psst..
Hey, Listen
I love my job
It makes me feel like... superman
Can you fly?
I can
Want to see?

[Chorus]
I'm only entertaining you why
G...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.