George Lynch - Thinking About You

Oh, oh-oh
Oh, oh, oh-oh
Friends say, I'm away
Because I'm down with you every day
They say, break away
I'm missing out on the fun and games
But ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.