Alex Gaudino - Destination Calabria (DJ Lapell)

Destination unknown...

I left my job my boss my car and my home.
I'm leaving for a destination I still don't know.
Somewhere nobody must have du...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.