Diddy - Journey Through The Life

Yo, Yo
Gansta, Gansta
Gansta Yo
That's Right
Journey Through the life of some real niggas
Some real niggas, You'll never see what I've seen

Wh...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.