Pharrell Williams - Young Girl/ I Really Like You

(You know)
(you know listen to me)

Mama help I fell in love with a young girl

(thats true, so true)
(you're the only girl I love to)

My heart was s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.