Tank - I Love Them Girls

All my ladies

Shake 'em off
Shake 'em off
Shake 'em
Shake 'em
Shake 'em
Shake 'em

(I) I love them bad money takers
(And I) I love them se...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.