J-Black - Be Thankful

Rite now a nigga just feelin real good
Thankful 4 evrythang thats goin down 4 me rite now
4 all dis happiness an' success
A nigga just str8 thankfu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.