Mario Winans - Bear with Me

Marry me marry me
Come and share my destiny
Pair with me
Dare with me
Stand up and declare with me
For we are now
Man and wife
Solemn vow
Made...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.